Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bialskiej Biblioteki Cyfrowej.

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych elementów graficznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności (art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy),
  • wybrane materiały biblioteczne (art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy).

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa umożliwia nawigację po elementach aktywnych za pomocą klawiatury:

  • klawisz TAB zaznacza kolejny element,
  • jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element,
  • klawisz ENTER przenosi do linkowanej treści,
  • w niektórych przypadkach możliwe jest użycie strzałek, np. w celu rozwinięcia elementów menu.

Pierwsze użycie klawisza TAB powoduje wyświetlenie nawigacyjnego menu, zawierającego poszczególne sekcje serwisu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Panasiuk, admin@mbp.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 341-60-17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji